Get Adobe Flash player

Nabídka


  

KORINT

 

OLYMPIE

PELOPONÉS

 

 

  

Informace na cestu

Podmínky - ubytování v Řecku
Všeobecné a storno podmínky
1. Úvodní ustanovení - webové stránky s názvem GREECE TRIP - Katalog ubytování v Řecku - jsou stránkami společnosti NEFLEA GROUP s.r.o., se sídlem v Praha 2, Nusle, Oldřichova 620/34, Česká republika, IČ:24819077
Adresa sídla: NEFLEA GROUP s.r.o.,Praha 2, Nusle, Oldřichova 620/34, Česká republika
NEFLEA GROUP s.r.o. je oprávněna provozovat cestovní agenturu. Předmětem činnosti je poskytování informací o řeckých lokalitách a zprostředkování informací a ubytovacích kapacit za účelem individuální i skupinové turistiky. A rovněž zprostředkováni služeb a ubytování, které poskytují řecké cestovní kanceláře,případně provozovatelé ubytovacích zařízení, nebo jiných služeb souvisejících s cestovním ruchem.Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou součástí domluvy mezi zákazníkem a NEFLEA GROUP s.r.o.

 
2. Objednávka a rezervace může být uzavřena po vzájemném vyrozumění písemně, telefonem, faxem nebo e-mailem. Smluvní vztah mezi NEFLEA GROUP s.r.o. a zákazníkem či objednatelem je podrobně upraven v těchto Všeobecných podmínkách. U nezletilých dětí do 18 let závaznou objednávku musí odsouhlasit jejich zákonný zástupce.

V objednávce a rezervaci musí být uvedeno
    Vaše jméno
    Přesné datum vašeho pobytu
    Přesný počet osob
    Typ a místo objektu

 
3. Platební podmínky - Platební podmínky si stanoví sjednaní ubytovatelé a NEFLEA GROUP s.r.o. samostatně a klient s nimi bude seznámen prostřednictvím NEFLEA GROUP s.r.o. Budou uvedeny v rezervaci,která bude současně použita jako "ubytovací poukaz". Obvykle při závazné objednávce pobytu, formou řádně vyplněné objednávky, zákazník zaplatí zálohu v dojednané výši z ceny objednaných/ubytovacích/ služeb (pokud není uvedeno jinak). Úhradu zbývající části je zákazník povinen uhradit nejpozději při odběru sjednaných služeb nebo ubytování, tak jak bude uvedeno v rezervaci. Po potvrzení o zaplacení zálohy na účet NEFLEA s.r.o., zákazník obdrží potvrzení o platnosti rezervace a jiné pokyny související s jeho pobytem.Rezervace a zprostředkování jiných služeb probíhají elektronickou cestou.

 
4. Služby a cena ubytovací služby a jejich ceny jsou specifikovány u jednotlivých nabídek na internetových stránkách.
 
Ceny: Všechny ceny uvedené na našich stránkách jsou NET a zahrnují veškeré poplatky za uvedené služby. Uvedené ceny musí být klientům potvrzeny na základě žádosti a musí být případně klientem akceptovány v závislosti na dostupnosti v době rezervace. Výše uvedené ceny ubytování - zejména u studií a apartmánů jsou platné pro dobu pobytu nejméně 3 - 4 dnů.

Ceny které jsou uvedeny neobsahují žádné skryté poplatky a ceny uvedené na webu jsou platné pro uvedené období. Rovněž tyto ceny jsou platné pouze při rezervacích námi poskytovaných prostřednictvím internetu.

 
5. Potvrzení rezervace - záloha:
 
Zálohová platba je požadována po potvrzení možnosti Vaší rezervace. Výše zálohy se liší u každého ubytování - můžete najít informace o výši zálohy ve spodní části ceníku pro dané ubytovací zařízení.Zálohu je třeba zaplatit ve lhůtě stanovené v rezervaci. V okamžiku kdy bude vaše záloha připsána na účet uvedený v rezervačním formuláři, nabývá Vaše rezervace platnosti a obdržíte od nás vyrozumění o platnosti Vaší rezervace.Společně s rezervací Vám zašleme veškeré informace potřebné pro Váš pobyt.
 
Pokud záloha nedosahuje celkovou cenu pobytu, bude zbývající částka zaplacená na začátku pobytu pronajímateli nebo na konkrétní řecké cestovní kanceláři.
Rezervace - ubytovací poukaz - Obsahuje jméno a adresu ubytovacího zařízení a kontakt na poskytovatele ubytovacích zařízení. Zkontrolujte si, že vaše rezervace obsahuje správné informace - pokud jsou nějaké informace nesprávné, kontaktujte nás. Neshody zjištěné později nemohou být přijaty jako podklad ke stížnosti. Vezměte si s sebou rezervaci - ubytovací poukaz a prokažte se jím Vašemu ubytovateli.

 
6. Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky: Zákazník může odstoupit od uzavřené smlouvy-za kterou se považuje závazná objednávka a zaplacená výše stanovené zálohy. Storno pobytu zákazník provádí vždy písemně. Zrušením smlouvy z jakýchkoliv důvodů vstupují v platnost stornovací podmínky. Klient je povinen je respektovat.

Vrácení zálohy klientovi závisí na době, ve které rezervaci zruší.V případě zrušení vaší rezervace nás kontaktujte např.e-mailem, uveďte jméno na které byla rezervace vystavena a číslo rezervace. My vám obratem zašleme zálohu nebo adekvátní část zálohy na kterou máte nárok. - Bankovní poplatky spojené s navrácením zálohy platí klient.


Storno poplatky:
změna termínu, změna počtu osob (pouze v případě, že tuto změnu bude možné realizovat) - jednorázový poplatek 500 Kč za 1 ubytovací jednotku (pokoj, studio, apartmán) neuhrazení doplatku ve sjednaném termínu opravňuje CA okamžitě odstoupit od smlouvy, pobyt zrušit a účtovat storno poplatek ve výši již zaplacené zálohy.
odstoupení od smlouvy:
do 60 dnů od termínu nástupu - storno poplatek = uhrazená záloha
od 60 do 30 dnů od termínu nástupu - storno 40% z celkové ceny ubytování
od 29 do 15 dnů od termínu nástupu - storno 60% z celkové ceny ubytování
od 14 do 7 dnů od termínu nástupu - storno 80% z celkové ceny ubytování
při stornu méně než 7 dnů od termínu nástupu 100% z celkové ceny ubytování

 
7. Začátek a konec pobytu: Všeobecně platí, že Vaše rezervace je platná v den příjezdu od 14.00hod a končí v den odjezdu v 10.00hod.Toto platí, pakliže nebude uvedeno v rezervaci jinak.
 
8. Reklamace: Není-li zákazník spokojen s kvalitou poskytnutých ubytovacích služeb, je oprávněn provést reklamaci přímo u ubytovatele a případně se obrátit na nás. Většinu nesrovnalostí lze vyřešit po dohodě s ubytovatelem.Na stížnosti po odjezdu klientů nebude brán zřetel.

Jednotlivé pokoje se mohou lišit velikostí, polohou i vybavením.

V případě přistýlky je nutné počítat s omezením volného prostoru.

Fotografie ubytovacích jednotek jsou ilustrační a nemusí vždy odpovídat ubytovací jednotce, ve které bude klient při příjezdu ubytován.
Zavazadla: při odjezdu si můžete nechat zavazadla v ubytovacím zařízení pouze po dohodě s majitelem.
Nabídky platí do vyprodání ubytovacích kapacit.
 
9. Změny objednaných služeb a cen: Změny objednaných ubytovacích služeb a cen po zaplacení zálohy jsou nepravděpodobné, přesto nemohou být zcela vyloučeny. Dojde-li ke zvýšení nebo zavedení odvodů a daní na určité služby, k navýšení směnného kursu,nebo změny stavu ubytovacích kapacit-př.požár, povodeň aj. jedná se o závažné změny. Takové změny je NEFLEA GROUP s.r.o.povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. NEFLEA GROUP s.r.o. si vyhrazuje v tomto případě právo zrušit rezervaci a vrátit klientovi složenou zálohu v plné výši, nebo poskytne klientovi ubytování stejné kvality bez dalších finančních nároků.Bude-li klientovi toto řešení nabídnuto a jím odsouhlaseno, nemá již vůči NEFLEA GROUP s.r.o.jakékoliv další nároky.
 
10. Odpovědnost : NEFLEA GROUP s.r.o. působí pouze jako jako zprostředkovatel pro řecké cestovní kanceláře, dopravní podniky,hotely, byty,půjčovny aut a ostatní smluvní partnery a odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv ztráty,škody, zranění a incidenty. Rovněž tak odmítá odpovědnost za stávky a nepředvídané okolnosti.
 
11. Pojištění: V ceně pobytu není zahrnuto žádné pojištění. Klientům se doporučuje před cestou se pojistit. Za veškeré škody na hmotném i nehmotném majetku způsobené jednotlivým ubytovatelům je zodpovědný klient a je povinen je uhradit.

 
12. Závěrečná ustanovení: Všeobecné podmínky platí pro účastníky všech ubytování zajišťovaných NEFLEA GROUP s.r.o. a nabývají účinnosti dnem 1.2.2016. Potvrzením rezervace zákazník prohlašuje, že je seznámen s těmito podmínkami, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

 
13.Ochrana osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. CA prohlašuje, že zpracovává osobní údaje na základě smlouvy se správcem, tedy pouze v rozsahu a za podmínek, které stanovil správce (pořádající CK, pojišťovna apod.). CA dále prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou chráněny ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. a budou sloužit výhradně a pouze jen pro potřeby CA. Odesláním nezávazné objednávky, či podepsáním cestovní smlouvy dává zákazník CA souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů na dobu neurčitou. Zákazník může kdykoli písemně zrušit svůj souhlas a jeho data budou z databáze CA vymazána.
 
NEFLEA GROUP s.r.o.,se sídlem v Praze 2, Česká republika, IČ:24819077

Nejoblíbenější zájezdy

     

   

  

      

           

    

    

         

   

   

........